Svet KS

Krajevno skupnost zastopa Svet KS. Je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem območja krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov in je mandat nastopil za obdobje štirih let (2014 -2018).

Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik Sveta Krajevne skupnosti. Svet Krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.

Svet KS ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik Sveta krajevne skupnosti:

  • Predstavlja KS, sklicuje in vodi seje sveta KS, predstavlja svet KS
  • Lahko poda predlog za izvolitev podpredsednika - nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih dodeli predsednik; podpredsednika izvoli svet KS
  • Skliče svet KS najmanj štirikrat letno.

Predsednik: Gašper Srečnik, dosegljiv na 031/322-067

Člani: Pavel Debeljak, Mojca Savinšek, Karmen Banfi-Sernc, Anton Ožbolt

Nagovor predsednika KS Golnik

Predsednik

"Prizadevam si za pregledno in učinkovito predvsem pa krajanom prijazno delovanje KS. Na vseh nas pa je, da prihodnjim rodovom zagotovimo boljši jutri."
~Družba je uspešna, ko starci sadijo drevesa, vedoč, da ne bojo nikoli sedeli v njihovi senci.~

Pošljite nam sporočilo.