Svet KS

Krajevno skupnost zastopa Svet KS. Je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem območja krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti šteje sedem članov in je mandat nastopil za obdobje štirih let.

Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik Sveta Krajevne skupnosti. Svet Krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.

Svet KS ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik Sveta krajevne skupnosti:

  • Predstavlja KS, sklicuje in vodi seje sveta KS, predstavlja svet KS
  • Lahko poda predlog za izvolitev podpredsednika - nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih dodeli predsednik; podpredsednika izvoli svet KS
  • Skliče svet KS najmanj štirikrat letno.

Predsednik: Marko Ogrizek
Podpredsednik: Marko Ramljak

Člani: Mitja Marković, Majda Grašič, Damijan Urbanec

Kontakt

epošta

Vaše predloge sprejemamo na elektronskem naslovu ks@golnik.si

Pošljite nam sporočilo.